ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE UNYC.FR

Laatste update van de AGV: 22/08/2022.

ARTIKEL 1 – PRESENTATIE VAN DE WEBSITE EN ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds TUBESCA COMABI, SAS, een bedrijf naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 6.393.200 euro, ingeschreven bij het handelsregister van BOURG EN BRESSE onder het nummer B 422 481 838 en gevestigd te 976 RTE VAN ST BERNARD, 01600 TRVOUX, en anderzijds de bezoekers van de website https://www.unyc.com/, hierna respectievelijk de ‘Gebruikers’ en de ‘Website’ genoemd. Naar Tubesca-Comabi en de Gebruikers wordt hierna verwezen als de ‘Partij(en)’.

De Gebruikers zijn professionals, in de Franse wetgeving gedefinieerd als “publieke of private natuurlijke of rechtspersonen die handelen in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of landbouwactiviteiten of in het kader van hun vrij beroep, ongeacht of ze in eigen naam handelen of namens een andere professional”.

1.2. De Website heeft de volgende doeleinden:

Het is niet mogelijk om op de Website producten of diensten te bestellen of te betalen.

Tubesca-Comabi biedt telefonische assistentie op +33 (0) 4 74 00 90 90. De Gebruikers kunnen ook contact opnemen met Tubesca-Comabi op het e-mailadres communication@tubesca-comabi.com.

1.3. Deze algemene voorwaarden leggen de gebruiksvoorwaarden vast voor de Website en de functies van de Website.

Gebruikers die op de Website surfen, aanvaarden de onderstaande regels volledig en zonder voorbehoud.

Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen de voorwaarden die voorheen van toepassing waren. Tubesca-Comabi behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of bij te werken. In elk geval zijn de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de Gebruiker de Website bezoekt, van toepassing.

Wanneer een van de Partijen zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van deze voorwaarden, betekent dat geenszins dat die Partij afstand doet van het recht er zich later op te beroepen. Wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt ingetrokken, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel.

ARTIKEL 2 – EEN PERSOONLIJK ACCOUNT AANMAKEN

2.1. Om van de verschillende functies van de Website gebruik te maken, dient de Gebruiker zich aan te melden op zijn persoonlijk account of een dergelijk account aanmaken.

Wanneer de Gebruiker een persoonlijk account aanmaakt, verbindt hij zich ertoe volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken. Hij verbindt zich ertoe deze onmiddellijk bij te werken wanneer ze veranderen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt tijdens de registratie en voor elke wijziging in zijn persoonlijk account. Tubesca-Comabi is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die worden veroorzaakt door een fout van de Gebruiker.

2.3. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe ze geheim te houden en op geen enkele manier openbaar te maken.

Als de Gebruiker zijn wachtwoord verliest of als het wordt gestolen of onrechtmatig wordt gebruikt, moet de Gebruiker het wachtwoord resetten met de daartoe voorziene procedure op de Website.

Elk bezoek aan de Website en elk gebruik van de functies van de Website via het persoonlijk account van een Gebruiker wordt geacht te zijn uitgevoerd door deze laatste.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE

3.1. Presentatie van het assortiment PBM’s van het merk UNYC

De Website presenteert het assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna ‘PBM’ genoemd) van het merk UNYC.

Tubesca-Comabi streeft ernaar juiste en up-to-date informatie te verstrekken op de Website en behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruikers die producten en/of diensten wensen te kopen die op de Website worden gepresenteerd, worden gevraagd contact op te nemen met Tubesca-Comabi om inlichtingen in te winnen over de beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten en over de contractuele voorwaarden en tarieven. Dat kan via het contactformulier of via het e-mailadres communication@tubesca-comabi.

3.2. Registratie van de PBM’s van de Gebruikers

De Gebruikers kunnen op de Website een persoonlijk account aanmaken en hun PBM’s van UNYC registreren, zodat ze een melding ontvangen wanneer deze aan controle toe zijn.

Wanneer de Gebruiker zijn PBM’s registreert, verbindt hij zich ertoe volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken.

De Gebruiker kan een handelaar selecteren tijdens de registratie van zijn PBM’s.

In het veld voor vrije opmerkingen kan hij onder meer aangeven aan welke persoon het betreffende PBM is toegewezen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt tijdens de registratie van zijn PBM’s. Tubesca-Comabi zal deze gegevens niet verifiëren. Tubesca-Comabi is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die worden veroorzaakt door een fout van de Gebruiker.

Aangezien de Gebruiker een professional is, erkent hij volledig op de hoogte te zijn van de toepasselijke wetgeving inzake PBM’s en zijn verplichtingen inzake controles.

De Gebruiker kan een overzicht van zijn geregistreerde PBM’s raadplegen op de webpagina ‘Mijn PBM’s’

3.3. Melding voor controle van PBM

Voor elk PBM kan de Gebruiker een datum invoeren om e-mails te beginnen ontvangen met meldingen wanneer de PBM aan controle toe is. Afhankelijk van de informatie waarover de Gebruiker van het PBM beschikt, kan de meldingsdatum overeenkomen met de datum van de laatste controle van het PBM, de datum van het eerste gebruik of de datum van aankoop.

Tubesca-Comabi informeert over de controledatums van de handelaars.

Afhankelijk van de gegevens die de Gebruiker heeft ingevoerd bij de registratie van zijn PBM’s, ontvangt deze laatste een melding per e-mail wanneer een PBM moet worden gecontroleerd.

De Gebruiker wordt dan doorverwezen naar de Website om de lijst van handelaars te raadplegen en een afspraak te maken.

3.4. Lijst van handelaars

Op de Website staat een lijst van handelaars die PBM’s controleren, zodat de Gebruikers contact met hen kunnen opnemen en een afspraak maken.

De bedrijven FRENEHARD, SKYWORKS, TUBESCA-COMABI, TENDO en SECURIGARD maken deel uit van de GROEP FRENEHARD & MICHAUX en verkopen het merk UNYC.

De andere handelaars hebben een partnerschapsovereenkomst gesloten met TUBESCA-COMABI.

De Website rangschikt de partner-handelaars op geen enkele wijze. De Gebruiker dient zelf een handelaar te selecteren. Wanneer de Gebruiker tijdens de registratie van zijn PBM’s reeds een handelaar heeft geselecteerd, wordt hij wel automatisch doorgestuurd naar die handelaar.

Bij het opstellen van deze voorwaarden bestaan er geen banden op het gebied van kapitaal of vergoeding tussen TUBESCA-COMABI en de handelaars, die een invloed zouden kunnen hebben op de vermelding of rangschikking van de goederen of diensten die op de Website worden aangeboden.

De gegevens van de Gebruikers worden niet automatisch doorgegeven aan de handelaars.

De Gebruikers dienen zelf contact op te nemen met de vermelde handelaars om een afspraak te maken voor de controle van hun PBM’s.

ARTIKEL 4 – TOEGANG TOT DE WEBSITE EN GEBRUIK VAN DE FUNCTIES

4.1. De Website is toegankelijk via de URL: https://www.unyc.com/.

De Gebruiker bezoekt de Website op eigen verantwoordelijkheid. In de context van deze voorwaarden wordt de Gebruiker geacht de Website te bezoeken en de diensten te gebruiken in overeenstemming met hun doeleinden en volgens deze algemene voorwaarden, met respect voor de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden.

In dat opzicht dient de Gebruiker zelf te zorgen voor de nodige ITC-middelen om toegang te krijgen tot de Website en de nodige kennis om het internet en de Website te gebruiken. De kosten voor de verbinding en apparatuur met betrekking tot de toegang tot het internet en het gebruik van de Website zijn voor rekening van de Gebruiker, volgens de voorwaarden van zijn providers voor internet en elektronische communicatie.

De Gebruiker staat in voor de beveiliging van zijn apparatuur en met name voor eventueel gegevensverlies en beveiligingslekken ten gevolge van een virus of hacking. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van deze risico’s en aanvaardt het feit dat Tubesca-Comabi niet aansprakelijk is voor dergelijke storingen.

Het volgende is verboden voor de Gebruiker:

4.2. Aangezien de Website en zijn diensten gratis zijn, erkent de Gebruiker dat ze ‘as is’ worden aangeboden en toegankelijk zijn zonder enige garantie van conformiteit, beschikbaarheid, prestaties, compatibiliteit of regelmaat.

TUBESCA-COMABI zal alles in het werk stellen opdat de functies 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk zijn, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waar TUBESCA-COMABI geen controle over heeft, en onder voorbehoud van onderhoudsperioden, eventuele storingen, technische problemen die verband houden met de aard van het internet of kwaadwillige handelingen of beschadiging van de hard- of software van TUBESCA-COMABI.

TUBESCA-COMABI is in geen geval aansprakelijk voor enige onderbreking van een functie, ongeacht de oorzaak, duur of frequentie.

De Gebruiker erkent dat de transmissiesnelheid van de informatie niet afhangt van TUBESCA-COMABI, maar van de inherente kenmerken van de elektronische communicatienetwerken en de technische kenmerken van zijn eigen verbindingsmethode.

TUBESCA-COMABI is niet aansprakelijk voor het gebruik dat de Gebruikers maken van de Website en zijn functies, noch voor schade die eruit kan voortvloeien voor de Gebruikers of voor derden.

TUBESCA-COMABI is met name niet aansprakelijk voor de gegevens die de Gebruiker verstrekt om zijn persoonlijk account aan te maken en te beheren.

4.3. TUBESCA-COMABI stelt de Website en zijn functies gratis en voor onbepaalde duur ter beschikking van de Gebruiker.

TUBESCA-COMABI behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Website en zijn functies te wijzigen, met name op basis van technische of commerciële ontwikkelingen. Het staat TUBESCA-COMABI volledig vrij om eventuele updates toe te passen.

Aangezien de Website en de functies volledig gratis zijn, kan TUBESCA-COMABI de toegang ertoe opschorten en/of de toegang tot alle of bepaalde functies die aan de Gebruikers worden aangeboden van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding opzeggen.

Als de Gebruiker de AGV niet naleeft of meer in het algemeen de geldende wetgeving overtreedt, kan TUBESCA-COMABI alle of bepaalde functies die aan de Gebruikers worden aangeboden van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding opzeggen. TUBESCA-COMABI kan overgaan tot die opzegging zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoedingen waarop het bedrijf aanspraak kan maken als gevolg van deze inbreuken.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Aangezien TUBESCA-COMABI niet tussenbeide komt in de eventuele relatie tussen de Gebruikers en de partner-handelaars, is het bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele overeenkomsten die tussen hen zijn gesloten vóór de registratie van de PBM’s of na de melding en het contact in verband met hun controle.

TUBESCA-COMABI is met name geenszins aansprakelijk voor eventuele claims in verband met de kwaliteit of conformiteit van de producten of diensten die door een partner-handelaar worden verkocht of verleend.

De Gebruikers dienen contact op te nemen met de partner-handelaar waarbij ze de betreffende producten of dienstverlening hebben gekocht of aangevraagd.

5.2 TUBESCA-COMABI is niet aansprakelijk wanneer een overeenkomst niet wordt uitgevoerd of er schade optreedt doordat de Gebruiker de Website verkeerd heeft gebruikt, door een fout van de Gebruiker of een derde of in het geval van overmacht.

5.3 TUBESCA-COMABI is evenmin aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade aan de mobiele terminal of computer van de Gebruiker noch voor verliezen of schade ten gevolge van de toegang tot of het surfen op de Website.

5.4 Tijdens de overdracht van gegevens via het internet kunnen er fouten optreden en/of kan de Website tijdelijk niet beschikbaar zijn. Bijgevolg is TUBESCA-COMABI niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en onderbreking van de online dienstverlening. Het is aanbevolen dat de Gebruiker de toegang tot zijn computerapparaten met een wachtwoord beschermt en een verzekering afsluit die verlies of diefstal van deze apparaten dekt.

5.5 De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. TUBESCA-COMABI heeft geen controle over de juistheid van de informatie of de inhoud van die websites. Bijgevolg is TUBESCA-COMABI niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid tot gebruik van de informatie of de inhoud van de andere websites.

5.6. Wanneer TUBESCA-COMABI aansprakelijk wordt gesteld voor een fout van zijn kant, blijft de schadevergoeding beperkt tot de directe, persoonlijke en bewezen schade die de Gebruiker heeft geleden.

TUBESCA-COMABI is in geen geval aansprakelijk voor:

ARTIKEL 7 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – COOKIES

7.1. TUBESCA-COMABI verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van de Website die ervoor kiezen een persoonlijk account aan te maken of het contactformulier in te vullen. De bepalingen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens worden beschreven in het Privacybeleid van de Website. De Gebruiker wordt gevraagd dat aandachtig te lezen. TUBESCA-COMABI verzamelt, bewerkt en bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de principes van de geldende wetgeving en de aanbevelingen van de CNIL (Franse Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid).

De betreffende natuurlijke personen hebben verschillende rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens. Ze kunnen vragen om inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens. In voorkomend geval kunnen zij zich ook verzetten tegen of verzoeken om de beperking van de verwerking van deze gegevens. Ze hebben recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, d.w.z. het recht om hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat ze aan een derde kunnen worden overgedragen, als hun verzoek in aanmerking komt. Deze personen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en kunnen richtsnoeren geven voor wat met hun gegevens moet gebeuren wanneer ze overlijden, en ze laten registreren bij vertrouwde derden die door de CNIL (Franse Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid) zijn gecertificeerd. Ze kunnen deze rechten uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen in het Privacybeleid van de Website.

7.2. TUBESCA-COMABI gebruikt cookies (module Axeptio).

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de Website is eigendom van TUBESCA-COMABI of wordt gebruikt met toestemming van de houders van de desbetreffende rechten.

De Gebruikers erkennen de exclusieve rechten van TUBESCA-COMABI, zoals zijn merken, logo’s en auteursrechten, en zien ervan af ze op welke manier dan ook te gebruiken of meer in het algemeen ze te schenden.

Om het even welk gebruik van deze merken, logo’s, auteursrechten en/of enige andere intellectuele eigendom moet eerst uitdrukkelijk worden goedgekeurd door TUBESCA-COMABI of de houder van de desbetreffende rechten.

Het is verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren of om hyperlinks aan te maken, behalve met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van TUBESCA-COMABI.

TUBESCA-COMABI behoudt zich het recht voor om te vragen een hyperlink naar de Website te verwijderen als deze zonder toestemming is geplaatst, als de toestemming wordt ingetrokken en/of als deze TUBESCA-COMABI schade toebrengt.

ARTIKEL 9 – GESCHILLEN

9.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

9.2. De Partijen zullen trachten alle geschillen die zich tussen hen voordoen met betrekking tot deze voorwaarden minnelijk te schikken.

Wanneer geen minnelijke schikking wordt bereikt, worden geschillen tussen TUBESCA-COMABI en de Gebruiker voorgelegd aan de rechtbank van Bourg en Bresse, die op voorhand en uitdrukkelijk de rechtsbevoegdheid krijgt toegewezen, zelfs in geval van een vordering in vrijwaring of pluraliteit van verweerders.

  • Casque Een compleet assortiment voor industrie en bouw
  • MondeEen merk dat wereldwijd verkrijgbaar is
  • SuiviEen kwaliteitsopvolging voor de registratie en verificatie van uw apparatuur