PRIVACYBELEID

Laatste update: 22/08/2022.

Het bedrijf Tubesca-Comabi (hierna ‘Wij’) hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn website (https://www.unyc.com) (hierna samen ‘U’ genoemd).

Om u volledige en transparante informatie te bezorgen over het gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens en van de rechten die u kunt uitoefenen, hebben we dit Privacybeleid opgesteld.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en evenredig met het nagestreefde doel van de verwerking.

  1. DEFINITIES

Tubesca-Comabi is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.

Om de kenmerken van de uitgevoerde verwerkingen overzichtelijk voor te stellen, geven we in onderstaande tabel een overzicht van de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken, met welke rechtvaardiging (rechtsgronden) en hoe lang (opslagtermijn).

DoelenRechtsgrondenOpslagtermijn
Uw klantaccount aanmaken op de website Uitvoering van een overeenkomstDe gegevens worden bewaard totdat u uw account verwijdert. Als u uw account niet langer gebruikt maar deze niet heeft verwijderd, beschouwen we de account als inactief na een termijn van twee jaar en verwijderen we deze, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.
De follow-up van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beheren:
§  Uw PBM’s registreren
Meldingen versturen om u te herinneren aan de controle van de PBM’s
Uitvoering van een overeenkomstDe gegevens worden bewaard totdat u uw account verwijdert. Als u uw account niet langer gebruikt maar deze niet heeft verwijderd, beschouwen we de account als inactief na een termijn van twee jaar en verwijderen we deze, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.
Uw offerteaanvragen beherenUitvoering van een overeenkomstGeen opslag
Commerciële aanbiedingen verzenden per e-mail, tenzij u te kennen heeft gegeven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen
(al dan niet aangevinkt vakje “Ik ga ermee akkoord om aanbiedingen van Unyc te ontvangen”)
Ons gerechtvaardigd belang om u aanbevelingen te doen over producten die voor u interessant kunnen zijnGedurende 3 jaar vanaf ons laatste contact met u of totdat u zich uitschrijft voor deze berichten
Uw vragen beantwoordenOns gerechtvaardigd belang om op uw verzoeken te reagerenDe tijd die nodig is om op uw verzoeken te reageren
De website beheren aan de hand van cookiesOns gerechtvaardigd belang om de werking van onze website te verzekeren, het aantal bezoeken te meten en de relevantie van de inhoud en de aantrekkelijkheid van onze website te kennenUw gegevens worden gedurende maximaal 13 maanden bewaard.
  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Voor de bovenstaande verwerkingen verzamelen wij:

In voorkomend geval kunnen we ook de persoonsgegevens verzamelen die u verstrekt in het veld voor open opmerkingen tijdens de registratie van uw PBM’s of in het veld ‘Bericht’ wanneer u contact met ons wilt opnemen. Wij vragen u om in die velden alleen neutrale en objectieve opmerkingen te schrijven en alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken.

Als u daarvoor uw toestemming geeft, kunnen we ook door middel van cookies gegevens verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag op de pagina’s van de website en uw IP-adres. Wij meten de bezoekcijfers om statistieken op te stellen over het verkeer op de website en om de prestaties van reclamecampagnes te analyseren. Meer informatie over de doelen van de gebruikte cookies, hun uitgevers en de middelen waarover u beschikt om u ertegen te verzetten, vindt u op de volgende website: www.axeptio.com.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven binnen onze verschillende afdelingen en uitsluitend aan personen die bevoegd zijn om ze te verwerken, met name de medewerkers van onze verkoopafdeling.

Ze worden ook doorgegeven aan onze externe dienstverleners, die namens ons handelen, zoals de dienstverleners die betrokken zijn bij het beheer van onze website en de hosting van onze gegevens. Verder kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partnerbedrijven, leden van de groep Frénéhard & Michaux, om de diensten te verlenen die u aanvraagt. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan het bedrijf Gamesystem om een offerte op te stellen voor de controle van uw PBM’s. Wij vergewissen ons ervan dat deze laatsten de nodige garanties bieden voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

We kunnen ook wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens door te geven aan een administratieve instantie of een bevoegde openbare instantie, zoals de sociale zekerheid, de belastingdienst of andere.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk in Europa.

Het kan echter gebeuren dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie. Als dat land volgens de Europese autoriteiten geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, verbinden wij ons ertoe voor de betreffende overdracht passende waarborgen te bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Zo zien wij er bijvoorbeeld op toe dat de bedrijven die uw gegevens ontvangen overeenkomsten voor gegevensverwerking ondertekenen op basis van de geldende door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen, waaraan aanvullende maatregelen kunnen worden toegevoegd, of dat ze gebonden zijn door een gedragscode of certificeringsmechanisme.

U kunt meer informatie aanvragen over de beveiligingsmaatregelen door een e-mail te sturen naar het adres dat is vermeld is onderstaand punt 7 – Welke rechten heeft u in verband met uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft u de volgende rechten:

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés gebeurt, kunt u dankzij het recht op overdraagbaarheid ons vragen om uw gegevens te verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. De aldus verkregen persoonsgegevens kunnen vervolgens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijk, zonder dat wij u daarbij hinderen. 

U kunt ook algemene of specifieke richtsnoeren geven voor wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. De algemene richtsnoeren kunnen worden geregistreerd bij een vertrouwde derde die is gecertificeerd door de CNIL (Franse Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid), terwijl specifieke richtsnoeren tot de betreffende verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden gericht. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres communication@tubesca-comabi.com of via de post op het adres:

Tubesca Comabi SAS

976, route de Saint Bernard

01604 Trévoux

Voor meer informatie over uw rechten: https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Als u van mening bent dat we onze verplichtingen niet naleven of uw rechten in verband met uw persoonsgegevens schenden, kunt u een klacht indienen bij het CNIL (Franse Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan eventuele wetgevende, regelgevende, juridische of technologische ontwikkelingen.

  • Casque Een compleet assortiment voor industrie en bouw
  • MondeEen merk dat wereldwijd verkrijgbaar is
  • SuiviEen kwaliteitsopvolging voor de registratie en verificatie van uw apparatuur